آقای دکتر مهدی مختاری

دکتر مهدی مختاری استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر مهدی مختاری

Dr. Mehdi Mokhtari

استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review of the Performance of Carbon Nanotubes in Reducing Environmental Pollution (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
2 An Assessment on Microbial Quality of Produced Vermicomposts in Yazd City in 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
3 Application of Chemical Coagulation Process for Direct Dye Removal from Textile Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 3
4 Assessment of Airborne Asbestos Fibers Concentration in Yazd City in Summer 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
5 Evaluating the Fenton Process Efficiency in Removal of Reactive Red 2 from Aqueous Solution (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
6 Existance of Microbial Species in Vermicomposts Derived from Mixed Sesame Crust and Cow Manure Treatments (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
7 Investigating the Effect of Waste Process of Halva Ardeh Production on Vermicompost Quality (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
8 Investigating the Health and Economic Evaluation of Health-Care Wastes Disinfection Equipment of Tehran Hospitals in 2016 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
9 Optimization of Waste Collection System Using Underground Containers with Source Separation Plan (Case Study: District 3 of Yazd Municipality, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
10 Performance Evaluation of Tile Wastewater Treatment with Different Coagulants (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
11 Qualitative and Quantatitve Investigation of Industrial Solid Waste in the Iron Ore Extraction and Processing Sectors of Golgohar Mining and Industrial Company (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
12 Removal Methods of Antibiotic Compounds from Aqueous Environments– A Review (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
13 Using life cycle assessment for municipal solid waste management in Tehran Municipality Region 20 (دریافت مقاله) مجله مدیریت ومهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 2
14 بررسی امکان تولید کمپوست از لجن آبگیری شده تصفیه خانه فاضلاب یزد به روش ویندرو با تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
15 بررسی خصوصیات شیمیایی و درجه رسیدگی ورمی کمپوست به دست آمده از پسماندهای فرآیند تولید قارچ دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی و مقایسه فرایند کمپوس تسازی راکتوری ضایعات پسته در مخلوط با تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
17 بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب با استفاده از مدل GANetXL (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
18 تاثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر نظام مالیاتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه "پژوهش های تجربی حسابداری" دوره: 6، شماره: 4
19 تصفیه شیرابه تازه با فرایند اکسیداسیون پیشرفته مرطوب همراه با آب اکسیژنه، مطالعه موردی شیرابه کارخانه کمپوست زباله اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
20 تصفیه شیرابه زباله کارخانه کمپوست با فرایند اکسیداسیون مرطوب- جذب کاتالیستی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
21 توسعه یک مدل تحلیلی تغییر مکان کنترل برای رفتار چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
22 حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات آهن صفر (CMFe0): مطالعه سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 3، شماره: 1
23 مدل سازی رفتار چرخه یی سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت ولغزش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آگاهی پرسنل درمانی بیمارستانهای شهریزد درمورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
2 آلودگی هوای داخل ساختمان و اثرات بهداشتی آن در ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
3 آنالیز،کدگذاری و طبقه بندی پسماندهای تولیدی از واحدهای صنعتی طبق دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست ( مطالعه موردی: شرکت گاز کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
4 اثر زیولیت بر آبگریزی پویا و ایستا در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
5 اثر زیولیت بر میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانه ها و شاخص پایداری آنها در یک خاک آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
6 اثر زیولیت معدنی بر برخی ویژگی های یک خاک آهکی آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
7 اثر کاربرد زیولیت معدنی بر هدایت هیدرولیکی اشباع در یک خاک آهکی آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
8 ارائه یک مدل تحلیلی برای رفتارچرخه ای سازه ها بادرنظرگرفتن اثرلغزش (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارائه یک مدل تحلیلی تغییر مکان - کنترل برای سیستم های دو خطی چرخه ای سازه ها با در نظر گرفتن اثرات باریک شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
10 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر ضایعات زغال سنگ بعنوان فیلر بر مقاومت کششی و دوام مخلوط آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 ارزیابی تکنولوژی تاپ درایو در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
12 ارزیابی دقت مدلهای IDW و Kriging جخهت درونیابی داده های سطح آب زیرزمینی دشت میان آب شوشتر (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 84
13 ارزیابی کیفیت میکروبی آبهای معدنی مصرفی در شهر یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آب های بسته بندی شده
14 ارزیابی وضعیت فعلی مدیریت پسماند صنعتی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
15 استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و تاثیر آن بر پیشبرد نظام مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
16 استفاده از سیستم SBR پیشرفته جهت حذف دترجنت و مواد آلی از فاضلاب بیمارستانی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
17 امکان سنجی استفاده از سیستم SBR پیشرفته برای تصفیه فاضلاب شهر یزد (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
18 امکانسنجی بازیافت پسماندهای خانگی شهر شاهدیه و ارائه راهکارهای بهینه در جهت توسعه آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
19 امنیت در پارکها راهی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
20 انتشار خطا در مدلهای اکولوژیک با تکیه بر تحلیلهای جبری سیستمهای GIS در آمایش استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش GIS شهری
21 انجام فاز اول ایجاد سیستم جامع اطلاعات مکانی دستگاههای اجرایی استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
22 Maternal Factors and the Infants with Cleft Lip and Cleft Palate: a Case-Control Study (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
23 برآورد خسارت زیست محیطی حادثه ی ناشی ازخوردگی خط لوله انتقال نفت خام اهواز به آبادان در سال 1377 با استفاده از نرم افزار PHAST و مدل Etkin (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
24 بررس علل عدم کارایی دستگاه های بی خطر ساز پسماندهای عفونی در بیمارستان های استان یزد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 بررسی آلودگی به انتروکوک ها در آبها بطری شده مورد استفاده مردم یزد (1391) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی اثرات سایت دفن زباله شهر کازرون برکیفیت آب رودخانه شاپور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
27 بررسی استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری جهت حل مسایل مربوط به زمانبندی وظایف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
28 بررسی استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب با هوا برای تصفیه شیرابه زباله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
29 بررسی تاثیر شهر نشینی بر مصرف انرژی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
30 بررسی تحلیلی مشکلات طراحی و بهره برداری کارخانه کمپوست یزد و ارایه راهکارهای مناسب جهت راهاندازی مجدد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
31 بررسی توانائی تعیین میزان شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 بررسی چالشهای پیش رو برای کنترل پدیده بیابانزایی درایران (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
33 بررسی راندمان تصفیهبیولوژیک شوینده های موجود درفاضلاب شهری توسط راکتورناپیوسته متوالی SBR (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
34 بررسی راهکارهای حذف رادیواکتیویته طبیعی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
35 بررسی راهکارهای حفاظت ساختمانها در برابر رادن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته متوالی (SBR) در حذف پارامترهای آلی و مقایسه آن با استانداردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب، پساب و پسماند
37 بررسی عناصر موظف مدیریت نوین پسماندها در قوانین و مقررات پسماندهای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
38 بررسی عوامل خطر سرطان پستان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
39 بررسی عوامل موثر بر زخم پای دیابتیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
40 بررسی غلظت فیبرهای آزبست در هوای شهر یزد در تابستان 1394 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
41 بررسی غلظت فیبرهای آزبست در هوای شهر یزد در تابستان 1394 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
42 بررسی فرصت ها و چالش های اقتصادی مدیریت پسماند در ایران و برخی از کشورها (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
43 بررسی قدرت اثربخشی گندزداهای رایج برمیکروارگانیسم های جدا شده از قسمت های مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد در سال 1390 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
44 بررسی کارایی فرایند کمپوست سازی راکتوری ضایعات فراوری پسته با تیمارهای مختلف در حذف باکتری های شاخص و پاتوژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
45 بررسی کارایی فیلتر سنگی با بستر سنگ آتشفشان در حذف مواد مغذی از پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب خوی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
46 بررسی کمیت و کیفیت تولید زباله در بیمارستان زنان در بندرعباس (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
47 بررسی کیفی فاضلاب در حوضچه تهنشینی از نظر مواد آلی و مغذی موثر بر رشد جلبک (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی جهان آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
48 بررسی مخاطرات بهداشتی ناشی از تاسیسات تبدیل مواد آلی بهکود کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
49 بررسی مشکلات تصفیه خانه بیمارستان شهید صدوقی یزد و تعیین راهکارهای ارتقای عملکرد آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی و شناسایی پسماندهای تولیدی از واحدهای صنعتی طبق کنوانسیون بازل ( مطالعه موردی: شرکت گاز کرمان ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
51 بررسی هزینه های توصیف - مقطعی پسماندهای خانگی شهر شاهدیه (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
52 پیش بینی شوری آب زیرزمینی دشت زرینه رود با استفاده از مدل فازی- عصبی (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
53 توسعه یک مدل تحلیلی برای سیستم چرخه ای چند خطی با در نظر گرفتن اثر لغزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
54 حوزه بندی آماری شهر اراک بر اساس طبقه بندی نظارت نشده برداری از طریق سیستم های اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
55 ژیوپلیتیک رژیم حقوقی در دریای کاسپین (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
56 شناسایی، طبقه بندی و مدیریت پسماندهای صنایع فولاد به روش EAF براساس مدلRCRA) مطالعه موردی: واحد فولاد سازی شرکت فولاد آلیاژی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
57 طرح ریزی نظام ارزیابی عملکرد محیط زیستی صنایع کاشی و سرامیک در بخش آلودگی هوا بابهره مندی از مدلTOPSISمطالعه موردی : کاشی کویر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
58 فراینداکسیداسیون پیشرفته WAO درحذف ترکیبات ازته ازشیرابه کارخانه کمپوست اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
59 کاربرد الگوریتم ژنتیک تحت نرم افزار اکسل در مدیریت بهینه کیفی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
60 کاربرد سفالهای سنتی بعنوان صافی جهت تامین آب آشامیدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
61 مبدل DC-DC از نوع افزاینده خازنی ترکیبی با سوئیچینگ رزنانسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
62 محاسبه و پیش بینی میزان ترکیب ومحتوی انرژی پسماند جهت تولید برق در شهر اصفهان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
63 مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیست محیطی در در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر (دریافت مقاله) سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی
64 مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیستمحیطی در محیط GIS برای تعیین مناطق مستعد برای توسعه فیزیکی شهر (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
65 مدیریت پسماندها در شرایط اضطراری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
66 مروری برسرمایه انسانی و نوآوری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
67 مطالعه پارامتریک رفتار دیوار برشی فولادی مرکب با تحلیل عددی اجزا محدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
68 مطالعه موردی ملاحظات اقتصادی زیست محیطی بازیافت پسماندهای خانگی شهر شاهدیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
69 مقایسه بین شاخصهای مختلف بلوغ و تثبیت در فرایند کمپوستینگ راکتوری پسماندهای شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
70 مقایسه رفتار مکانیکی میلگردهای Ck45 تحت فرایندهای برنشینگ و کشص با روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
71 مقایسه شبکه های عصبی مصنوعی و مدل فازی- عصبی در پیش بینی شوری آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت زرینه رود) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
72 میزان آگاهی و نگرش و عملکرد شهروندان بندر عباس در زمینه مدیریت مواد زائد جامدشهری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
73 نقش نماهای هوشمند متحرک در ارتقاء بهره وری و کاهش اتلاف مصرف انرژی (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
74 نگاه جامعه شناختی به جنسیت در کتاب های فارسی ابتدایی جدید التالیف مدارس ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی