آقای دکتر محمد رنجبر عزت آبادی

دکتر محمد رنجبر عزت آبادی استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمد رنجبر عزت آبادی

Dr. Mohammad Ranjbar Ezzatabadi

استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد رنجبر عزت آبادی در مجلات و ژورنالها