آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه

حجة الاسلام محمدباقر فرزانه مدیر مسئول

آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه

Mohammad bagher Farzane

مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حجة الاسلام محمدباقر فرزانه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه آموزه های حدیثی