آقای دکتر عسکر آتش افروز

دکتر عسکر آتش افروز استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر عسکر آتش افروز

Dr. Askar Atash afrooz

استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عسکر آتش افروز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ایده های نوین روانشناسی