آقای دکتر علی ملکی

دکتر علی ملکی مدیر داخلی و دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر علی ملکی

Dr. Ali Maleki

مدیر داخلی و دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم - دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی ملکی در مجلات و ژورنالها