آقای دکتر سید عبدالله قاسم تبار

دکتر سید عبدالله قاسم تبار عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

آقای دکتر سید عبدالله قاسم تبار

Dr. ُSeyed Abdullah Ghasem Tabar

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.