آقای دکتر میثم نصیری

دکتر میثم نصیری عضو هیئت علمی و مدیر اجرایی مدرسه بازرگانی

آقای دکتر میثم نصیری

Dr. Meysam Nasiri

عضو هیئت علمی و مدیر اجرایی مدرسه بازرگانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر میثم نصیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی کنفرانس ملی الگوهای نوین در مدیریت و کسب و کار با رویکرد حمایت از کارآفرینان ملی موسسه آموزش عالی نگاره، تهران تیر 1397