آقای دکتر جابر جهان‌بین سردرودی

دکتر جابر جهان‌بین سردرودی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

آقای دکتر جابر جهان‌بین سردرودی

Dr. Jaber Jahanbin

استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جابر جهان‌بین سردرودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی بیست و یکمین کنفرانس شیمی فیزیک انجمن شیمی ایران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز شهریور 1397