آقای دکتر جعفر نیکبخت

دکتر جعفر نیکبخت هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

آقای دکتر جعفر نیکبخت

Dr. Jafar Nikbakht

هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جعفر نیکبخت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبير تخصصيفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار محلول پاشی مگافول بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی رقم ریوگرند تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 4
2 اثر محلول پاشی پوترسین بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه فلفل شیرین تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 2
3 بررسی رشد، عملکرد و پاسخ های فیزیولوژیکی هندوانه ابوجهل تحت شرایط تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
4 پیش بینی تبخیر-تعرق مرجع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیSVM ، RBF،و MLP (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 1
5 پیشبینی رویش گیاهچه های تاج خروس ریشه قرمزAmaranthus retroflexus در روش های مختلف آبیاری در آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 1
6 تحلیل خشک سالی های شمال غرب ایران با روش شاخص اکتشاف خش کسالی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مقادیر ET0 به تغییرات پارامترهای هواشناسی در ایستگاه سینوپتیک تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 اثر آبیاری با دور و عمق آب ثابت بر تلفات آب؛ مطالعه موردی دشت تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
3 اثر افزایش دور آبیاری بر عملکرد و بهرهوری مصرف آب در گیاه ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر تبدیل سیستم های آبیاری سنتی به تحت فشار بر افزایش ذخیره و سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت عجب شیر، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
5 اثر زمان و محل اندازه گیری داده های هواشناسی بر مقدار Eto مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک زنجان و تمام خودکار دانشگاه زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 اثر سوپرجاذب رطوبت پومیس بر عملکرد، اجزای عملکرد و بهره وری مصرف آب در ذرت رقم ماگسیما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
7 اثر کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری بر ذخیره آب (مطالعه موردی: دشت تبریز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 اثر محلول پاشی پوترسین بر شاخص های رویشی فلفل شیرین تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 اثرات تغییر اقلیم بر (ET(0 و تخمین آن به کمک داده های پیش بینی از طریق ANNs در زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 ارزیابی فنی و هیدرولیکی سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی قطره چکان طولانی مسیر در فشارهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
12 ارزیابی مدل اصلاح شده یانگ جهت تبیین زهکشی خاک در ستونهای بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 بررسی اثر تغ ییر اقلیم بر مقدار تبخیر-تعرق گیاه مرجع چمن مطالعه موردی: ایستگاه تبریز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 بررسی اثر زمانی (به‌هنگام بودن داده‌ها) و مکانی (فاصله) ایستگاه هواشناسی از محل مزرعه بر نیاز آبی گیاه کشت شده (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
15 بررسی تاثیرتوام لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی برایجاد جریان ترجیحی حین نفوذآب به خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
16 بررسی تأثیر توأم لایه بندی و تراکم موضعی خاک بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
17 بررسی تأثیر توأم لایه بندی و میکروتوپوگرافی سطحی بر ایجاد جریان ترجیحی حین نفوذ آب به خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
18 پایش خشک سالی با شاخص استاندارد بارندگی (SPI)-مطالعه موردی: حوضه لیقوان چای-آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
19 پومیس و تأثیر آن بر جذب و کاهش نیترات از زه آب کشاورزی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
20 پیش بینی حرکت عناصر سنگین در خاک توسط انتقال ترجیحی املاح در اثر شستشوی دراز مدت در ستون خاک آزمایشی در مقایسه با خاک بکر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: دشت تسوج- آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 تاثیر افزایش راندمان آبیاری برذخیره آب و پایداری کشاورزی مطالعه موردی دشت زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
23 تاثیر خشکسالی بر مقادیر Etc ذرت علوفه ای و عوامل هواشناسی (مطالعه موردی: آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
24 تاثیر سطح احتمال وقوع تبخیر - تعرق مرجع بر نیاز آبی الگوی کشت ( مطالعه موردی: ارومیه ، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
25 تاثیر شیب دامنه بر خصوصیات هیدرولیکی جریان در جویچه های کشت دیم گندم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
26 تاثیر کاربرد داده های به هنگام هواشناسی بر مقادیر آب آبیاری تحویلی در شبکه آبیاری اراضی روشت کوچک-سد علویان مراغه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
27 تاثیر کم آبیاری تنظیم شده بررشد و کارایی مصرف آب در زیتون رقم کرونائیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
28 تاثیر محلول پاشی برگی مگافول بر اجزای عملکرد گوجه فرنگی رقم ریوگرند تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
29 تاثیرآبیاری با آب مغناطیس برعملکرداجزای عملکردوکارایی مصرف آب درلوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 تاثیرعبورآب ازمیدان مغناطیسی بربهبود کارایی گلایفوسیت و پاراکوآت درکنترل علف هرزتوق و مجموع چهارگونه علف هرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
31 تأثیر تغییرات آب و هوایی بر مقدار ET0 در ارومیه- آذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 تأثیر شیب زمین بر یکنواختی توزیع آب در آبیاری بارانی با آبپاش های مخفی شونده مدلHunter (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
33 تأثیر محلول پاشی کود بر عملکرد و بهره وری مصرف آب در ذرت رقم ماکسیما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
34 تحلیل گستره خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب با استفاده از شاخص PNPIو سیستماطلاعات جغرافیاییGIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
35 تحلیلی آماری بر تغییرات درازمدت تبخیر- تعرق گیاه مرجع و بررسی اثرات خودهمبستگی بر نتایج آزمونهای روند؛ مطالعه موردی غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
36 تعیین مناسبترین روش زمین آماری در تهیه نقشه پهنه بندی برخی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت میاندوآب) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
37 تغییرات زمانی فرسایش شیاری در نوارهای کشت طی مراحل رشد گندم دیم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 جایگاه زهکشی کنترل شده وزهکشی زیستی در مدیریت جامع و پایدار منابع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
39 خوشه بندی چاهک های مشاهده ای دشت مراغه براساس مقادیر تراز آب زیرزمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
40 شبیه سازی کارایی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری لوبیا قرمز با استفاده ازمدل Aquacrop (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 شبیه سازی مدیریت آبیاری راه کاری برای کشارزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
42 کم آبیاری زیتون راه کاری مؤثر برای کاهش برداشت آب از رودخانه قزل اوزن در منطقه طارم زنجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
43 مطالعه تاثیر تاریخ کاشت بر کارایی مصرف آب در ارقام بهاره گلرنگ (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 مطالعه تاثیرسطوح مختلف تامین آب و روش آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد لوبیا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 مطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
46 مغناطیسی کردن آب راه کاری نوین و مؤثر برای استفاده از آبهای غیر متعارف در آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
47 نقش تابش خورشیدی برآورد شده از روابط تجربی در معادله پنمن مانتیث- مطالعه موردی منطقه تبریز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی