آقای دکتر افراسیاب رییسی

دکتر افراسیاب رییسی دانشگاه شهرکرد

آقای دکتر افراسیاب رییسی

Dr. Afrasiab Raiisi

دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر افراسیاب رییسی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی دانشگاه شهرکرد، شهرکرد آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر طول و موقعیت منبع حرارتی در یک کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
2 اثر تغییر عدد رایلی و طول بافل ها بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3 اثر تغییر عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات در کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
4 اثر نسبت هدایت حرارتی مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
5 اثر وجود دو مانع دما ثابت بر جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن تلفات لزجت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
6 انتقال حرارت جابجایی آزادنانوسیال درمحفظه بادیواره ی فوقانی سینوسی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
7 بررسی اثر میدان مغناطیسی بر جریان جابه جای اجباری نانوسیال درون میکروکانال باوجود منابع حرارتی گسسته (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
8 بررسی اثرتشعشع برانتقال حرارت از یک پره حلقوی متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی پره حلقوی متخلخل (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بررسی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با فواصل مختلف سطوح گسترده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
11 بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیرنیوتنی مدل تابع نمایی بین دو صفحه تخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
12 تحلیل پارامتری کولر تبخیری غیر مستقیم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 مطالعهی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با سطوح گسترده (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
14 مقایسه انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در محفظه با دیواره ی فوقانی صاف و مورب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران