آقای دکتر داریوش فروغی

دکتر داریوش فروغی دانشیار دانشگاه اصفهان

آقای دکتر داریوش فروغی

Dr. Darush Foroghi

دانشیار دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر داریوش فروغی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران دانشگاه اصفهان، اصفهان مهر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
2 رابطه محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در شرک تهایپذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
3 مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریانهای نقدی صورت جریاننقد سه مرحلهای وپنج مرحلهای درتشریح بازده آتی سهامشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تحلیل پوششیدادهها (مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود و دادههای چند دوره زمانی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 امکان استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
3 بررسی اثر استقلال هییت مدیره بر درماندگی مالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
4 بررسی اثر دوگانگی نقش مدیرعامل بر درماندگی مالی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
5 بررسی اثر مالکیت مدیریتی بر درماندگی مالی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
6 بررسی ارتباط بین دریافت گواهینامه ایزو 9000 و عملکرد مالی و بهره وری کل عوامل تولید شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
7 بررسی تاثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر محافظهکاری شرطی و محافظهکاری غیرشرطی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
8 بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ساختار سرمایه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی تأثیر سررسید بدهی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 بررسی رابطه بین فرصت های سرمای هگذاری ونقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
11 پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (نمونه موردی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
12 تاثیر روش های تامین مالی بر روی محافظه کاری شرطی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
13 تاثیر سرمایه در گردش بر ساختار سرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد مقاومتی
14 تاثیر سهامداران نهادی بر درماندگی مالی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی حسابداری،مدیریت و اقتصاد ایران
15 تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
16 تاثیر عدم تقارن اطلعاتی و ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404
17 تاثیر نگهداشت وجه نقد بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
18 تأثیر نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش مثبت بر ارزش شرکت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 تحلیل و ارائه یک سیکل باز توربین انبساطی جهت ایستگاه تقلیل فشار یک واحد قدرت گازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
20 شناسایی مولفه های راهبری سازمانی در سازمانهای دولتی با روش دلفی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
21 کاربرد درخت تصمیم گیری جهت پیش بینی ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی
22 کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت از نگاه مدیریتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
23 محدودیت های مدیریت سود و واکنش های بازار به سودهای غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 مدیریت دانش برای اجرای موفقیت آمیز سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی و بررسی تاثیر آن بر فرآیند های حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری
25 مطالعه و مقایسه مدل یون و همکاران با مدل تعدیل شده جونز در نمایش مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
26 هزینه یابی برمبنای فعالیت در بخش عمومی (دریافت مقاله) همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت