آقای دکتر مختار یعقوبی

دکتر مختار یعقوبی

آقای دکتر مختار یعقوبی

Dr. Mokhtar Yaghoubi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مختار یعقوبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی