آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی استادیار

آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

Dr. Mojtaba Karimaei Tabarestani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی در مجلات و ژورنالها