آقای علیرضا هاشمی

علیرضا هاشمی دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آقای علیرضا هاشمی

Alireza Hashemi

دانشجوی کارشناسی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علیرضا هاشمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه بلور (علمی تخصصی مهندسی معدن)