آقای امیر جودوی

امیر جودوی دانشیار دانشگاه یزد

آقای امیر جودوی

Amir Jodoy

دانشیار دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای امیر جودوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه کتاب قیم