آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی

دکتر عباس عظیمی خراسانی استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی

Dr. Abbas Azimi Khorasani

استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس عظیمی خراسانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد