آقای دکتر محمد جعفر اکرام جعفری

دکتر محمد جعفر اکرام جعفری

آقای دکتر محمد جعفر اکرام جعفری

Dr. Mohammad Jafar Ekram Jafari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد جعفر اکرام جعفری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مهندسی حمل و نقل