آقای دکتر مهدی سلطانی

دکتر مهدی سلطانی ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

آقای دکتر مهدی سلطانی

Dr. Mahdi Soltani

ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی سلطانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه طب دامی ایران
سردبیرفصلنامه طب دامی ایران

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرات تحریک ایمنی و رشد لوامیزول، ارگوسان و سه عصاره گیاهی درماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 2
2 ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقاء لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
3 ارزیابی باقیمانده برخی آنتی بیوتیکها در درمان تجربی ماهیان کپور معمولی و قزل آلای رنگین کمان به روش میکروبیولوژیک و کروماتوگرافی توأم با بیواتوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 1
4 ارزیابی تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم برای تشخیص و یبریوآنگلونیلاروم (Vibrio anguillarm) و آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophila) در کارگاه های پرورش ماهی و میگو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
5 ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان با استفاده از سویه های منطقه ای یرسینیاراکری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
6 Cloning, nucleotide sequencing and bioinformatics study of NcGRA7, an immunogen from Neospora caninum (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 5، شماره: 1
7 بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهارمحال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیرمستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 1
8 بررسی تاثیر مصرف خوراکی جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر میزان پروتیین تام و الگوی الکتروفورزی پروتیین های سرم ماهی کپور (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 10، شماره: 1
9 بررسی تغییرات برخی از هورمون های م ولدین نر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum (Kamenshy, 1901 در اثر غلظت های تحت کشنده سم دیازینون (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 7، شماره: 0
10 بررسی خاصیت ضد باکتریایی(in vitro) برخی گیاهان دارویی بر جدایه های بیماری زای استرپتوکوکوس اینیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی گونه های ویبریو در میگوهای پرورشی (Paeneus indicus) و دریایی (Paeneus semisulcatus) صید شده در استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
12 بروز یک مورد سپتمی سمی ناشی از آنروموناسهای متحرک در ماهیان اسکار (Astronotus ocellatus) وارداتی- جداسازی، شناسایی و بیماریزایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 2
13 بیماریزایی استرپتوکوکوس اینیایی در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 2
14 تأثیر تغذی های لاکتوکوکوس لاکتیس Lactococcus lactis JF831150 بروضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و مواجهه سازی با آیروموناس هیدروفیلا Aeromonas hydrophila (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
15 تاثیرمکمل پروبیوتیکی بیفیدوباکتربرعملکرد رشد و سیستم ایمنی لاروماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykis s (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 2
16 تأثیر باقی ماندن تخمک های رها شده از تخمدان در محوطه شکمی بر کیفیت و تغییرات بافتی تخم ماهی آزاد دریای خزر (Salo trutta caspius) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 2
17 تأثیر بتاگلوکان بر رشد، بقاء و کارآیی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
18 تأثیر تجویز خوراکی عصاره خارمریم (Silybum marianum) بر پاسخ های ایمنی ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 3
19 تأثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص های ایمنی فیل ماهیان جوان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 5
20 تنوع ژنتیکی جدایه های لاکتوکوکوس گارویه از قزل آلاهای رنگین کمان تلف شده در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 2
21 جایگزینی آرد ضایعات کشتارگاهی طیور به جای آرد ماهی در جیره غذایی مرحله پرواری ماهی قزل آلای رنگین کمان در آب لب شور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
22 جداسازی و شناسایی قارچ های ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
23 جداسازی و شناسایی قارچهای ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
24 جداسازی و شناسایی گونه های غالب ویبریو درمیگوهای پرورشی تعدادی از کارگاه های پرورش میگوی حله بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 2
25 جداسازی و مطالعه ویژگیهای فنوتیپی و مولکولی گونههای آئروموناسهای متحرک عامل سپتیسمی هموراژیک باکتریایی در برخی مزارع مبتلای کپورماهیان پرورشی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 10، شماره: 3
26 عفونت ناشی از ارگانیسم های شبیه سایتوفاگا/فلکسی باکتر در کارگاه های پرورش قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 3
27 کاربرد فوم های پلی اورتان محتوی زئولیت نقره درسیستم فیلتراسیون آب پرورش بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان به منظور کنترل عفونت ناشی ازاسترپتوکوکوس اینیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
28 گزارش عارضه نفخ در کفال ماهیان دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
29 مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 1
30 مطالعه اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzestanica) بر ممانعت از رشد باکتری لاکتوکوکوس گارویه در گوشت قزل آلای رنگین کمان در دمای یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 1، شماره: 3
31 مطالعه اثر درمانی فرمالین بر میزان تفریخ تخم ماهی کپور معمولی در شرایط کارگاهی ایران (مرکز شهید رجایی ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
32 مطالعه اثرات بافتی دوزمزمن سولفات مس بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
33 مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک هندی بر پارامترهای هماتولوژیک، برخی آنزیمهای خون و آسیب ناسی بافتهای مختلف ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
34 مطالعه اثرات تجویز خوراکی نانو ذرات نقره بر برخی باف تهای حیاتی ماهی زبرا Danio rerio (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
35 مطالعه اثرات هوشبری ا سانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان تحت برخی شرایط کیفی آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
36 مطالعه اثرات هیستوپاتولوژی برخی از فلزات سنگین (سولفات مس، سولفات روی و سولفات جیوه- کلرور کادمیوم) بر بافتهای ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 4
37 مطالعه برخی پاسخهای ایمنی ماهی قزل الای رنگین کمان (mykiss sucnyhrohcnO) به برخی آنتی ژنهای استرپتوکوکوس اینیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
38 مطالعه بیماری های باکتریایی مزارع تکثیر و پرورش قزل آلای رنگین کمان در استان مازندران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 1
39 مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز (IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیرمستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلیمراز (nested-RT-PCR) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 3
40 مطالعه تاثیر اسنس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و رزماری (Rosmarinus officinalis) بر جدایه های استرپتوکوکوس اینیایی جداسازی شده از قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 1
41 مطالعه تاثیر درجه حرارت وpHبررفتار رشد استرپتوکوکس اینیایی Streptococcus iniae (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 1
42 مطالعه تنوع ژنتیکی استرپتوکوکوس اینیایی عامل استرپتوکوکوزیس در مزارع قزل آلای رنگی نکمان برخی از استا نهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
43 مطالعه رشد باکتری Staphylococcus aureus در فیله های ماهی کپور نقره ای فرآوری شده با نمک ونیسین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 3
44 مطالعه عوامل خطرشیوع استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس درمزارع قزل آلای رنگین کمان استانهای فارس و لرستان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
45 مطالعه میزان سمیت نانونقره برروی سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی (HF2)، و استئوبلاست (G292) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 4
46 مطالعه و تعیین دز مطلوب غیرفعال سازی ویبریو پاراهمولیتیکوس در شرایط کشت تازه و لیوفیلیزه با استفاده از پرتو گاما (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 2
47 مقایسه تأثیر باسیلوس های مسترخ از روده لارو ماهیان خاویاری Acipenser persicus با پروبیوتیک های تجاری بر رشد و بقاء لاروماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 1
48 نقش دافنی ماگنای (Daphnia magna) غنی شده با لاکتوباسیلوس های پروبیوتیکی بر رشد و کارآیی تغذیه در لاروتاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 1
49 ویژگی های ضد باتریایی موکوس پوست ماهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 1
50 هویت زن ومرد در نگاه حکمت اسلامی و دلالت های آن برای طراحی نظریه ای درباره تحکیم خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تلقیح رایزوباکتری های تولید کننده ACC دآمیناز بر بهبود جوانه زنی کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت بنادر و صنعت حمل و نقل دریایی کشور(مطالعه موردی: بندر شهید رجایی بندرعباس) (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
3 ارائه ی الگوریتمی جهت بهبود هوشمندی کسب و کار شرکت های دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 ارایه الگوی انتخاب پیمانکار مناسب در پروژههای عمرانی شهرداری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP ، در راستای جامعه ایمن. مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری مشهد (دریافت مقاله) هشتمین اجلاس آسیایی جامعه ایمن و اولین اجلاس منطقه ای جامعه ایمن مشهد 2017
5 ارزیابی آسیب پذیری ومقاوم سازی لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای طبقه نرم (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
6 ارزیابی پساب خروجی از تصفیه خانه شهرستان یزد در جهت کاربرد در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
7 ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از سویه های بومی یرسینیا راکری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
8 ارزیابی کمی ی کیفی اساوس 2 اکسشه( آذربایجان غربی و سمىان) گونه آویشن قر باغی (Thymus fedtschenkoi Ronneger) در شرایط زراعی استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
9 استفاده از تکنیک داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
10 اصلاح مدل دینامیکی پیل سوختی PEM با درنظر گرفتن تأثیر دما و تغییرمقاومت داخلی در بارگیری (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
11 انتقال حرارت در کمپرسورهای اسکرو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فن آوری در مهندسی کاربردی
12 اهمیت و نقش صنایع کوچکروستایی در ایجاد اشتغال پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
13 بررسی آزمایشگاهی روش تضعیف ستون جهت بهبود عملکرد لرزه ای اتصال ستون به تیر سرستون درپایه پلهای بزرگراهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر تنش رطوبتی بر کارایی مصرف آب (WUE) در گیاه تاغ ( Haloxyllon Spp. ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
15 بررسی اثر عصاره دارواش Viscum album بر میزان پروتیین های سرمی ماهی کپور معمولیcarpio Cyprinus (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 بررسی اثر عصاره سیاه دانه sativa Nigella بر میزان مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا (hydrophila Aeromonas)در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
17 بررسی اثر عصاره گیاه دارواش album Viscum بر میزان مقاومت در برابر عفونت با باکتری آئروموناس هیدروفیلا (hydrophila Aeromonas) در ماهی کپور معمولی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
18 بررسی اثر عصاره گیاه سیاه دانه sativa Nigella بر عیار پادتن ضد باکتری آئروموناس هیدروفیلا در سرم ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
19 بررسی اثر مصرف پروتکسین در تکثیر و پرورش(Tenebrio molitor) بعنوان غذای زنده تجاری (دریافت مقاله) همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
20 بررسی اثرات تراکم گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) بر کیفیت آب، افزایش رشد و بقای ماهی کپور کوی (Cyprinus carpio carpio) در سیستم پرورش آکوآپونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
21 بررسی احتمال وجود بیماری نکروز عصبی ویروسی VNN در ماهیان کفال طلایی دریای خزر Liza auratus با کمک آزمایش مولکولی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 بررسی باقیمانده برخی آنتی بیوتیک ها در ماهیان بازاری تعدادی از مزارع قزل آلای استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
23 بررسی بیماری نکروز عصبی ویروسی Viral nervous Necrosis) بیماری اپی زیوتیک مهاجم جدید در دریای خزر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
24 بررسی تاثیر ترکیب پراکسید هیدروژن((%50 یون نقره((%0/05 بر میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
25 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی گندم Triticum aestivum (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
26 بررسی تاثیر حمایت مدیریت ارشد بر عملکرد سیستم های اطلاعاتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری(مورد مطالعه:شرکت های صنعتی استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
27 بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های C و E جیره بر برخی از شاخص های رشد ماهی استرلیاد پرورشی Acipenser ruthenus (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
28 بررسی تاثیر شوری بر مقدار پرولین، قند محلول و کلروفیل بر گیاه دم گاوی (Smirnovia iranica) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
29 بررسی تاثیر مصرف خوراکی عصاره دارواش (Viscum album ) بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30 بررسی تاثیر مصرف خوراکی عصاره گیاه سیاه دانه ( Nigella sativa) بر فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31 بررسی تأثیر فرهنگ، تکنولوژی و استراتژی های سازمانی بر فرایندهای تجاری مورد مطالعه : شرکت فولاد اردکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
32 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی کور تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
33 بررسی خواص ضد باکتریایی پوشش کیتوزان و اسانس آویشن شیرازی Zataria multiflora در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
34 بررسی رابطه بین مولفه های کارآفرینی سازمانی و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی: مناطق 13 گانه شهرداری مشهد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد درآمد پایدار
35 بررسی رابطه قابلیت های چابکی منابع انسانی و عملکرد مالی (مطالعه موردی: اداره گمرک اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
36 بررسی سازگاری و معرفی مناسب ترین ژرم پلاسم 12 اکسشن (آذربایجان غربی و سمنان) گونه آویشن قرباغی Thymus fedchenkoi در شرایط زراعی استان مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
37 بررسی میزان آلاینده های معدنی (Cr , Cd , Ni درصدف دسته چاقویی Solen rosemaculatus درسواحل بندرخمیر خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست
38 بررسی میزان اشیرشیاکلی و کلی فرم در آبهای رودخانه هراز (استان مازندران) و مقایسه آن با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
39 بررسی میزان رطوبت سطحی شن زارهای دشت یزد - اردکان و نقش آن در پایداری تثبیت بیو لوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
40 بررسی میزان فلور باکتریایی هوازی در مراحل مختلف رشد تاسماهی ایرانی در کارگاه تکثیر و پرورش شهید بهشتی در سال 1386 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
41 بررسی نسبت جایگاه حوزههای اقتصادی بازار تبریز و ساختار شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
42 بررسی و توالی یابی جزئی ژن لپتین در شترهای تک کوهانه ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
43 بررسی هویت اسلامی درماندگاری و حفظ بافت تاریخی مطالعه موردی: شهر میبد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
44 بررسی یکپارچگی منابع انسانی در تاثیر اطلاعات استراتژیک مدیران عالی بر عملکرد سازمان پست استان کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
45 برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع همراه جایابی بهینه منابع تجدیدپذیر و با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و بازآرایی شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در صنعت برق
46 بزرسی کیفیت غذایی کیلکای معمولی( Clupeonella cultriventris ) نانی شده با لعاب تمپورا در طول نگهداری در دمای 18- سانتی گراد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
47 پاتوژنز یرسینیا راکری عامل یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
48 تاثیر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک در ایستگاه پخش سیلاب سرچاهان استان هرمزگان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
49 تاثیر پوشش ترکیبی کیتوزان و اسانس آویشن شیرازی Zataria multifloraبر تغییرات بیوشیمیایی و حسی گوشت میگوی وانامی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
50 تاثیر کاربرد توام پروبیوتیک وپربیوتیک بر شاخص های رشد و بقاء بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
51 تاثیر کاهش بارندگی بر کارایی جنگل های تاغ در عرصه های بیابانی از طریق کاهش رشد و عملکرد رویشی آنها طی یک دوره آماری چهارده ساله (1375 لغایت 1388) مطالعه موردی: دشت یزد- اردکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
52 تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler 1877) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
53 تاثیر یک جلسه فعالیت بدنی زیر بیشینه بر TNF-a و لکوسیت های خون دانش آموزان ورزشکار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
54 تبیین و بررسی حقوق اجتماعی در نهج-البلاغه (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران
55 تحلیل فضایی شاخص های سلامت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Gis) شهرستان ارومیه (مطالعه موردی: بخش نازلو) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
56 تشخیص وجود نگهدارنده های بنزوات سدیم سوربات پتاسیم در دوغ های بدون گاز تولید شده در 10 کارخانه لبنی استان اصفهان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
57 تعمیر، بهسازی و مقاوم سازی ساختمانهای بنایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
58 تعیین آلودگیبندر خمیر (خلیج فارس) نسبتبه فلزات سنگین کبالت ، کروم ، کادمیوم ، نیکل و وانادیوم با استفاده از صدف دسته چاقویی (Solen rosemaculatus ) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
59 تغییر هندسی طوقه خروجی در بخاری گاز سوز دودکشدار جهت کاهش نشت محصولات احتراق از یک کلاهک تعدیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
60 تغییر هندسی طوقه خروجی در بخاری گاز سوز دودکشدار جهت کاهش نشت محصولات احتراق از یک کلاهک تعدیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
61 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده و جبران ساز استاتیکی جهت کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ و مدیریت تراکم شبکه با استفاده از الگوریتم جست و جوی هارمونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
62 جداسازی رنگ غیر مجاز کارموزین از سوسیس کالباس تولید شده در 10 کارخانه فراورده های گوشتی استان اصفهان به روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
63 چگونگی اثر رایحه درمانی با استفاده از گیاهان دارویی در انسان (آروماتراپی) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
64 حذف نیترات فاضلاب توسط خاک اره درخت کاج و بررسی تاثیر دما و غلظت نیترات در فرآیند جذب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
65 حذف نیترات فاضلاب تهران توسط خاک اره درخت گردو (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
66 حذف نیترات فاضلاب تهران توسط خاک اره درخت گردو (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
67 راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور_مطالعه موردی:بورس اوراق بهادار منطقه ای شهرستان یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
68 راهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
69 شرایط لازم برای پیاده سازی موفقیت آمیز پروژه های مدیریت دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
70 شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم زراعی براساس ژن B2-HKT8 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
71 شناسایی و تعیین سویه مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس MAP به روش PCR و REA بر اساس قطعات درون جایگیر IS900 و IS1311 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
72 غربال رایزوباکتریهای تولید کننده ACC دآمیناز بومی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
73 کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در آموزش محتوای درس علوم مقطع ابتدایی در ایران (دریافت مقاله) همایش کشوری دانش موضوعی -تربیتی (دانش آموزش محتوا)
74 گیاهان دارویی کویر ابر کوه یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
75 محتوی یونی اندام هوایی در گیاه دمگاوی (Smirnovia iranica) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
76 مدلسازی دینامیکی شبیه سازی و ارزیابی یک پیل سوختی نمونه جهت کاربرد در مصارف خانگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
77 مدلی جهت ارتقای هوش تجاری شرکت ها با رویکرد مدیریت دانش (ارائه مورد مطالعه: شرکت های دان شمحور پارک علم و فناوری استان یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
78 مزیت استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
79 مطالعه ارتباط نشانگر RAPD با صفات مورفولوژی در شرایط مزرعه و کشت هیدرو پونیک در گیاه نیشکر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
80 مطالعه تطبیقی برنامه مهارتهای زندگی دوره ابتدایی کشور ایران با چند کشور جهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
81 مطالعه رشد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در فیله های ماهی فرآوری شده با نمک و ماده طبیعی نگهدارنده نیسین (دریافت مقاله) همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی
82 مطالعه عوامل اجتماعی مرتبط با گرایش به فرهنگ اقتصاد مقاومتی در نحوه مصرف(گرایش به مصرف): مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت اقتصاد و بانکداری
83 مطالعه فلور باکتریایی آب دریاچه کارون چهار در محل احداث قفس های قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
84 معرفی چند گونه دارویی چند ساله سازگار با شرایط خشکی شهرستان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
85 معرفی گیاهان دارویی منطقه طبس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
86 معرفی و پراکنش گونه دارویی Artemisia sieberi در استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
87 معرفی و پراکنش گونه دارویی Ephedra strobilacea در استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
88 معرفی و پراکنش گونه دارویی Phragmites australis در استان یزد (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
89 مقایسه تاثیر آکواجرم، پراکسید هیدروژن و کلرآمین-T بر کاهش تلفات تخم های قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در دوره انکوباسیون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
90 مقایسه تجربی نتایج حاصل از دو روش ایمونوهیستوشیمی و پی سی آر در مطالعات سرولوژیکی و ملکولی بیماری نکروز عفونی مراکز خونساز در برخی از مراکز تکثیر و پرورش ماهیان قزل آلای کشور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
91 مقایسه عملکرد رویشی گونه ها و پرونانس های مختلف اکالیپتوس در شرایط تصفیه خانه فاضلاب یزد (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
92 نقش روشهای متنوع بیشه زراعی در کنترل فرسایش بادی در بخشهای شمال، مرکز و جنوب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی
93 یافته های بالینی وآسیب شناسی ناشی از مواجه دادن (challenge) باکتری استرپتوکوکوس اینیایی با ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران