آقای مهندس حسن بصیرانی مقدم

مهندس حسن بصیرانی مقدم بیرجند

آقای مهندس حسن بصیرانی مقدم

Hasan Basirani moghadam

بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حسن بصیرانی مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب دانشگاه بیرجند، بیرجند آبان 1397