آقای دکتر حامد نیک پی

دکتر حامد نیک پی آموزش و پرورش محمودآباد

آقای دکتر حامد نیک پی

Dr. Hamed Nikpey

آموزش و پرورش محمودآباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حامد نیک پی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش موسسه علمی پژوهشی ISR- دانشگاه فنی و حرفه ای کشور - آموزش و پرورش محمودآباد، محمودآباد آذر 1397