آقای کاظم غریب آبادی

کاظم غریب آبادی مدرس دانشگاه علوم قضایی

آقای کاظم غریب آبادی

Kazem Gharib Abadi

مدرس دانشگاه علوم قضایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای کاظم غریب آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی
هیات تحریریهدوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی