آقای توکل حبیب زاده

توکل حبیب زاده استادیار دانشگاه امام صادق

آقای توکل حبیب زاده

Tavakol Habib Zadeh

استادیار دانشگاه امام صادق

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای توکل حبیب زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 4
2 تحلیل جایگاه نهادهای اجرایی فراقوهای مصوب مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران و چارچوب اصل استقلال قوا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 3
3 جهاد در اسلام به مفهوم مسیولیت حمایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی دوره: 1، شماره: 1
4 قراردادهای سرمایه گذاری خارجی و قلمرو تعهدات عهدنامه ای دولت میزبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 18، شماره: 51
5 کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 46، شماره: 1