آقای دکتر علیرضا بابایی

دکتر علیرضا بابایی استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

آقای دکتر علیرضا بابایی

Dr. Alireza Babaei

استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران