آقای دکتر وازگین گریگوریان

دکتر وازگین گریگوریان استاد علوم باغبانی دانشگاه تبریز.

آقای دکتر وازگین گریگوریان

Dr. Vazgin Gerigurian

استاد علوم باغبانی دانشگاه تبریز.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وازگین گریگوریان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران