آقای دکتر محمد سلگی

دکتر محمد سلگی ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

آقای دکتر محمد سلگی

Dr. Mohamad Salgi

ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد سلگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات