آقای عباس پورحسن یامی

عباس پورحسن یامی کارشناس

آقای عباس پورحسن یامی

Abbas Pourhasan Yami

کارشناس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عباس پورحسن یامی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی