آقای دکتر محمدباقر باقری کنی

دکتر محمدباقر باقری کنی استاد

آقای دکتر محمدباقر باقری کنی

Dr. Mohamad Bagher Bagheri

استاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدباقر باقری کنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهپژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی
هیات تحریریهدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث