آقای علی ثقفیان

علی ثقفیان کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

آقای علی ثقفیان

Ali Saghafian

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی ثقفیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث