خانم سارا زرگر آزاد

سارا زرگر آزاد

خانم سارا زرگر آزاد

Sara Zargar Azad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سارا زرگر آزاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه اقتصاد کشاورزی