آقای دکتر محمد ذوالحواریه

دکتر محمد ذوالحواریه

آقای دکتر محمد ذوالحواریه

Dr. Mohammad Zolhavarieh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ذوالحواریه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه مرکز توسعه پایدار علم و صنعت فرزین، تهران آذر 1393