آقای ابوالفضل گندمکار

ابوالفضل گندمکار

آقای ابوالفضل گندمکار

Abolfazl Gandomkar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای ابوالفضل گندمکار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر