آقای اصغر حائری مهریزی

اصغر حائری مهریزی مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

آقای اصغر حائری مهریزی

Asghar Haeri Mehrizi

مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای اصغر حائری مهریزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش