آقای عسگر عباداللهی

عسگر عباداللهی استادیار گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

آقای عسگر عباداللهی

Asgar Ebadollahi

استادیار گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عسگر عباداللهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی -دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، اردبیل آبان 1397