آقای دکتر شاهین حاجی قهرمانی

دکتر شاهین حاجی قهرمانی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

آقای دکتر شاهین حاجی قهرمانی

Dr. Shahin Hajighahramani

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاهین حاجی قهرمانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی -دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، اردبیل آبان 1397