آقای دکتر سید رئوف خیامی

دکتر سید رئوف خیامی مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

آقای دکتر سید رئوف خیامی

Dr. Seyedrauof Khayami

مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید رئوف خیامی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز آبان 1397