آقای محمد علی بابایی زکلیکی

محمد علی بابایی زکلیکی دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

آقای محمد علی بابایی زکلیکی

Mohammad Ali Zaklili

دانشیار دانشگاه الزهرا (س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد علی بابایی زکلیکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
هیات تحریریهمدیریت برند