آقای سعید غلامی‌نتاج امیری

سعید غلامی‌نتاج امیری

آقای سعید غلامی‌نتاج امیری

Saeid Gholaminataejamiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سعید غلامی‌نتاج امیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، تهران آبان 1397