خانم آمیتیس جواد شهیدی

آمیتیس جواد شهیدی دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر

خانم آمیتیس جواد شهیدی

Amitis Javad Shahidi

دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آمیتیس جواد شهیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه حکمت معاصر