آقای عبدالمجید قنبران

عبدالمجید قنبران استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

آقای عبدالمجید قنبران

Abdolmajid Ghanbaran

استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عبدالمجید قنبران در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار