آقای دکتر علی بحرانی پور

دکتر علی بحرانی پور دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر علی بحرانی پور

Dr. Ali Bohranipour

دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی بحرانی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جندی شاپور