آقای محمد افسری راد

محمد افسری راد دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای محمد افسری راد

Mohammad Afsari Rad

دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد افسری راد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جندی شاپور