آقای حمیده مولایی

حمیده مولایی

آقای حمیده مولایی

Hamide Molayee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمیده مولایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله مطالعات فضای مجازی