آقای دکتر سید محمدرضا آیت الهی

دکتر سید محمدرضا آیت الهی انجمن مدیریت راهبردی ایران

آقای دکتر سید محمدرضا آیت الهی

Dr. Seyedmohammadreza Ayatelahi

انجمن مدیریت راهبردی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمدرضا آیت الهی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک گروه ناب-انجمن مدیریت راهبردی ایران، تهران دی 1389