آقای دکتر حسام الدین آشنا

دکتر حسام الدین آشنا

آقای دکتر حسام الدین آشنا

Dr. Hesamodin Ashna

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسام الدین آشنا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه رسانه
هیات تحریریهمجله مطالعات فضای مجازی