خانم دکتر فرانک منطقی

دکتر فرانک منطقی استادیار گروه شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

خانم دکتر فرانک منطقی

Dr. Faranak Manteghi

استادیار گروه شیمی معدنی دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرانک منطقی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران شهریور 1397