آقای حسین ابراهیم آبادی

حسین ابراهیم آبادی استادیار دانشگاه

آقای حسین ابراهیم آبادی

Hossein Ebrahim Abadi

استادیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسین ابراهیم آبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه رسانه