خانم پریسا عبادالهی

پریسا عبادالهی

خانم پریسا عبادالهی

Parsia Ebadollahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم پریسا عبادالهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه رسانه