آقای مرتضی برزگر

مرتضی برزگر کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

آقای مرتضی برزگر

Morteza Barzegar

کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مرتضی برزگر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی