آقای غلام عباس ملازاده

غلام عباس ملازاده

آقای غلام عباس ملازاده

Gholam Abbas Mollazade

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای غلام عباس ملازاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مهندسی فرآیندها