آقای دکتر تقی باهو طرودی

دکتر تقی باهو طرودی

آقای دکتر تقی باهو طرودی

Dr. Taghi Bahoo Taroodi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تقی باهو طرودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه مهندسی فرآیندها